Espa Logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ του ΓΠΑ

Ο 1ος επιχειρηματικός επιταχυντής του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών είναι γεγονός και με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί να υποβάλλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά μέχρι την 15/11/2022 στο https://agribooster.aua.gr/.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης που θα υποστηρίξει επιχειρηματικές ιδέες που άπτονται των αντικειμένων του ΓΠΑ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (κωδικός ΟΠΣ 5132772) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

1. ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ;

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος επιτάχυνσης θα πρέπει να είναι ομάδες φυσικών προσώπων (όχι μεμονωμένα άτομα) που τουλάχιστον το ένα μέλος τους θα προέρχεται από το ΓΠΑ.

Ως Μέλη των ομάδων νοούνται:
 • Φοιτητές του ΓΠΑ (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες)
 • Απόφοιτοι του ΓΠΑ των τελευταίων 2 ετών
 • Μέλη του διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού προσωπικού του ΓΠΑ
 • Διοικητικοί υπάλληλοι του ΓΠΑ
 • Εξωτερικοί συνεργάτες (Μη μέλη του ΓΠΑ)
Ο συντονιστής της ομάδας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα μέλη των ομάδων θα πρέπει να είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (όχι μόνο από το ΓΠΑ αλλά και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων) τουλάχιστον σε ποσοστό 50%.

2. ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΠΑ;

Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής του ΓΠΑ έχει ως στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ωρίμανσης στον ακαδημαϊκό χώρο.

Η επίτευξη του στόχου θα πραγματοποιηθεί μέσω:
 • Της καλλιέργειας γνώσεων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων
 • Της κουλτούρας και της σύνδεσης με την βιομηχανία, την αγορά εργασίας και το οικοσύστημα καινοτομίας στο τομέα Αγροδιατροφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Πρόκειται για ένα συνδυασμό εξειδικευμένων δράσεων εκπαίδευσης, συμβουλευτικής καθοδήγησης και δικτύωσης, που θα παρέχουν στις ομάδες όλα τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν την ιδέα τους.

Δράσεις Εκπαίδευσης

Οι δράσεις εκπαίδευσης περιλαμβάνουν την εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας με σκοπό:
 • την παροχή των απαραίτητων (βασικών και εξειδικευμένων) γνώσεων που να επιτρέπουν την επιχειρηματική αυτενέργεια,
 • την εξοικείωση με την επιχειρηματική κουλτούρα και τα σύγχρονα εργαλεία λήψης αποφάσεων,
 • την ουσιαστική επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων του αγρο-βιομηχανικού τομέα και του «επιχειρείν».


Οι ομάδες που θα υποστηρίζονται από τον Επιταχυντή θα λαμβάνουν μία βασική εκπαίδευση και στη συνέχεια ανάλογα με την ωριμότητα και τις ανάγκες της κάθε ομάδας θα γίνεται εκπαίδευση σε θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος τους (όπως θα προκύψει από την αξιολόγηση της κάθε ομάδας) όπως: καινοτομία, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, χρηματοοικονομική ανάλυση, τα λογιστικά και νομικά θέματα κλπ.

Τα αντικείμενα της εκπαίδευσης θα είναι οργανωμένα με τη μορφή ταχύρρυθμων σεμιναρίων για την εκπαίδευση των μελών των ομάδων και θα διεξάγονται δια ζώσης στους χώρους του ΓΠΑ ή/και διαδικτυακά.

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα ανακοινωθεί έγκαιρα (αρκετά νωρίτερα) σε όλες τις ομάδες που θα υποστηριχθούν από τον επιταχυντή.

Δράσεις Συμβουλευτικής υποστήριξης & Mentoring

Οι δράσεις Συμβουλευτικής υποστήριξης & Mentoring περιλαμβάνουν στοχευμένη υποστήριξη των νέων επιχειρηματικών σχημάτων από έμπειρους συμβούλους. Η καθοδήγηση ανάλογα με την επιχειρηματική ωρίμανση της ιδέας θα αφορά ενδεικτικά στην έρευνα αγοράς, τον επιχειρηματικό έλεγχο, την προβολή και γενικότερα θέματα μάρκετινγκ, ίδρυσης εταιρείας, θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας κλπ.

Ταυτόχρονα, θα γίνει υποστήριξη των ομάδων για την ανάπτυξη πρωτόλειων πρωτοτύπων /λειτουργικών υπηρεσιών ή προϊόντων (proof of concept), όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Δράσεις Δικτύωσης

Οι Δράσεις δικτύωσης περιλαμβάνουν τη διασύνδεση με έμπειρα στελέχη της αγοράς, το οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας και την επιχειρηματική κοινότητα για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών. Πρόκειται να δημιουργηθεί δίκτυο που θα αποτελείται από start up, επιχειρήσεις, ιδιώτες επενδυτές, τράπεζες, ιδρύματα και άλλους φορείς, με σκοπό τη διαρκή επαφή τους για την υποστήριξη των επιχειρηματικών εγχειρημάτων, μέσα από συναντήσεις.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του επιταχυντή στο https://agribooster.aua.gr/ μέχρι την 15/11/2022. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν θα αξιολογούνται.

Οι ομάδες καλούνται να συμπληρώσουν με προσοχή όλα τα πεδία της φόρμας υποβολής της ιδέας τους για την αρτιότερη και πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση τους.

Τα μέλη κάθε ομάδας υποχρεούνται να επισυνάψουν στη φόρμα μαζί με την ιδέα τους και κάποιο αποδεικτικό της ιδιότητας τους όπως, για φοιτητές βεβαίωση φοίτησης από την Γραμματεία του Τμήματος τους (του ΓΠΑ ή άλλου Πανεπιστημίου), για αποφοίτους το πτυχίο τους που θα φαίνεται η ημερομηνία που το έλαβαν κλπ και αντίστοιχα για κάθε κατηγορία συμμετέχοντα σχετική βεβαίωση.

Η αξιολόγηση των ιδεών που θα υποβληθούν θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

1η Φάση Η ομάδα του επιταχυντή θα εξετάσει εάν τηρείται η τυπική προϋπόθεση της ομάδας ότι ο συντονιστής της θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα μέλη των ομάδων θα πρέπει να είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (όχι μόνο από το ΓΠΑ αλλά και άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων) τουλάχιστον σε ποσοστό 50%.

Οι ομάδες που θα πληρούν τα κριτήρια της πρώτης φάσης θα εισέρχονται στη δεύτερη φάση.

2η Φάση Η επιχειρηματική ιδέα θα αξιολογείται από Επιτροπή αξιολόγησης που θα απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του ΓΠΑ (δεδομένου ότι οι ιδέες που θα υποβληθούν θα άπτονται των αντικειμένων του) αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες ειδικούς στα θέματα του επιχειρείν.

Η Επιτροπή αξιολόγησης
 • μπορεί να προσκαλέσει ομάδες σε σύντομη παρουσίαση όπου κρίνει πως είναι σκόπιμο.
 • θα προσδιορίσει το βαθμό ωριμότητας μιας ιδέας και την υποστήριξη που απαιτείται προς την κάθε ομάδα με εκπαίδευση, συμβουλευτική καθοδήγηση και δικτύωση


Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με κριτήρια την πληρότητα της ομάδας, την καινοτομικότητα της επιχειρηματικής ιδέας και την γνώση της αγοράς στόχου (πελάτες, ανταγωνιστές).

Στο τέλος του κύκλου θα γίνεται παρουσίαση των ομάδων σε κριτική επιτροπή.

Σε όλες τις ομάδες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επιτάχυνσης θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα επιτάχυνσης είναι δωρεάν.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή επιχειρηματικών ιδεών: έως 20/10/2022

Αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών: έως 10/11/2022

Εκπαίδευση: Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022 (βασική εκπαίδευση, ενώ θα συνεχίζονται σε όλη την διάρκεια συμμετοχής στον επιταχυντή με συγκεκριμένα αντικείμενα)

Συμβουλευτική υποστήριξη και mentoring: Στο εαρινό εξάμηνο του 2023 όπου θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου σε όλες τις ομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες και το βαθμό ωριμότητας

Δικτύωση: θα ξεκινήσει άμεσα και παράλληλα με την συμβουλευτική υποστήριξη ενώ θα διοργανωθούν και ξεχωριστές συναντήσεις με πιθανούς χρηματοδότες/επενδυτές.

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ

 1. Κάθε ομάδα οφείλει να διαβάσει προσεκτικά την πρόσκληση πριν από την υποβολή της επιχειρηματικής της ιδέας.
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
 3. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο ομάδες φοιτητών και όχι μεμονωμένα άτομα (έτσι όπως περιγράφεται στην πρόσκληση αναλυτικά).
 4. Κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει μόνο μια ιδέα. Ενώ κάθε άτομο μπορεί να είναι μέλος μόνο μιας ομάδας.
 5. Με την υποβολή της ιδέας κάθε ομάδα δηλώνει ότι: «Η Ιδέα που θα υποβάλουμε ως ομάδα είναι προϊόν αποκλειστικά προσωπικής μας εργασίας, δεν εμπεριέχονται σε αυτήν στοιχεία λογοκλοπής, ούτε παραβιάζονται οι κανόνες περί διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.
 6. Κάθε ομάδα φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη κατά παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει, ενώ αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση τυχόν προβληθεί για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 7. Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο αποκλείονται αυτόματα από τον φάση της αξιολόγησης για να εισέλθουν στο πρόγραμμα επιτάχυνσης.
 8. Όλοι οι συμμετέχοντες στην αξιολόγηση των προτάσεων θα υπογράψουν σχετική δήλωση εμπιστευτικότητας και θα δεσμεύονται να μην γνωστοποιήσουν σε τρίτους πληροφορίες που θα λάβουν γνώση κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
 9. Κατά την διάρκεια του προγράμματος επιτάχυνσης και μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος, θα συλλεχθούν και θα τύχουν επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα των Μελών της Ομάδας με εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR). Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δεν θα τύχουν επεξεργασίας για άλλο σκοπό και δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, παρά μόνο αν αυτό είναι αναγκαίο από το νόμο ή στο πλαίσιο κάποιου ελέγχου.

Κάντε τώρα την αίτηση σας

Κάντε αίτηση

Skip to content